Skip to Content

肝膽胰癌症

 

 [服務項目]

 

 肝臟疾病:

                           肝內結石,肝臟惡性腫瘤,血管瘤,膽管癌

 膽囊疾病: 

                              急性膽囊炎,膽結石,總膽管結石合併膽管炎

  胰臟疾病:

                          胰臟腫瘤,胰管結石,胰臟炎,胰臟囊腫

Share this