Skip to Content

肝臟構造與功能

 

肝臟位於人體的右上腹,分為左、右兩個部份,左肝較小,右肝較大,它是人體最大的消化

器官,具有製造膽汁、抗凝血劑、白蛋白、儲存肝醣、代謝營養物、活化維生素D及解毒的

功能。當罹患肝病末期,無法以內科方法治療時,只能尋求換一個肝臟,來恢復健康、延續

生命。

                       

                                      肝臟與膽道系統

 

Share this