Skip to Content

林思宇醫師

醫師代號: 
57316
現職: 

  大林慈濟醫院急診部住院醫師

專長: 

 1.急診急症醫學

2.急診外傷醫學

3.急診小兒急症醫學

學歷: 

 陽明大學醫學院醫學系

經歷: 

   大林慈濟醫院急診部住院醫師

Share this